Търси

GDPR Обучение

GDPR Обучение

Пригответе служителите си!GDPR Обучение

След влизането на GDPR, готови ли са Вашите служители, да се справят с искания за упражняване на права, жалби, нарушения и инциденти? Знаят ли какво е управление на съгласието и какви са правилата за сигурност на обработката? Време е да се научат!

С GDPR “Обучение” можете да обучите своите служители, ангажирани с обработка на лични данни, да спазват новите правила въведени от GDPR. Обучението ще им даде фундаментални познания свързани с регламента и основните принципи при работата с лични данни. Ще се научат как да реагират и какви действия да предприемат в ситуации, свързани с искания за упражняване на правата от страна на субекти на данни, какво да правят за да се гарантира сигурността на обработката извършвана от организацията и как спокойно да управляват евентуални инциденти, нарушения и жалби.

Преминаването на обучението се награждава с персонализирано удостоверение, издадено лично на всеки служител след успешно положен тест.

Обучението се провежда изцяло дистанционно, по интернет, с помощта на презентационни слайдове, видео уроци с водещ инструктор и онлайн тестове след всеки завършен раздел от учебния план.

Обучението съдържа близо 2 часа лекции под формата на видео-информационен материал разделен на 5 отделни секции, всяка от които е последвана от изпитна част (тест) състояща се от 5 до 15 въпроса (или общо около 70 изпитни въпроса). Съдържанието е изцяло основано върху изискванията на регламента и адаптирано за служителите ангажирани с обработката на лични данни. При нормална концентрация преминаването през целия обучителен курс отнема 3-4 часа.  

Умения и знания

Обучението е насочено да развие у служителите умения за:

 • Справяне със ситуации, които евентуално биха могли да възникнат при искания от субекти на данни (клиенти, потенциални клиенти, контрагенти или други на организацията) за упражняване на правата или за подаване на жалби.
 • Основни и фундаментални понятия, свързани с обработката на лични данни като: дефиниции и категоризация на личните данни, основни фигури при обработката им, ДЛЗД или служителя отговорен за защитата на личните данни, неговите роли и отговорности и други.
 • Най-основните принципи на регламента, които служителите трябва да спазват при обработката на лични данни в изпълнение на ежедневните си задължения.
 • Правата на физическите лица и съответно техните задължения и поведение при евентуални искания за упражняване от страна на субектите на данни и процедурите, които следва да се спазват, за да се гарантират правилните действия от страна на организацията.
 • Задължителните действия, в случай че се обработват лични данни въз основа на съгласие от страна на субектите на данни и процедурите при получаване и при оттегляне съответно, предоставяне на информацията по отношение на обработката съгласно чл. 13 или 14 при събиране или получаване на лични данни.
 • Изискванията за осигуряване на сигурността на обработката на лични данни и политиката за сигурност на обработката.
 • Базовите правила за управление на паролите и правилата за поддържане на чисто бюро и чист екран.
 • Основни правила за работа със софтуера, инсталиран върху служебни компютърни и/или мобилни устройства.
 • Правилата и действията, които служителите е необходимо да предприемат при евентуални нарушения или съмнения за нарушения на сигурността на личните данни обработвани от организацията.
 • Правилата, които да се следват, в случай че се налага обмен/трансфер на лични данни извън територията на ЕС.

Предимства

Предимствата на интерактивното дистанционно обучение са следните:

 • Обучението е изцяло онлайн и е достъпно от  работа, от дома или от удобно за Вашите служители място.
 • Предоставя максимална гъвкавост и удобство, като предлага възможности за старт, стоп или пауза (със запазване на попълнената информация) по всяко време.  
 • Обучението е изцяло на български език.
 • Предлага възможност за въпроси и отговори за уточнения и разяснения по време на обучението.
 • Тестове след всеки раздел от обучението гарантират механизъм за проверка и задълбочаване на усвоените знания.
 • Персонално удостоверение за успешно преминато обучение по учебния план на GDPRТест.
 • Удостоверението за преминато обуение е доказателство, че служителите, които извършват обработване, са запознати с техните задължения по силата на регламента и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка (член 39 от регламента), че Вашата организация/ ДЛЗД е взело мерки за повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване; (член 39 от регламента), и че всяко физическо лице, действащо под ваше ръководство, което има достъп до лични данни, е обучено и информирано да обработва тези данни само по (Ваше) указание на администратора (член 32 от регламента – Сигурност на обработването)

В допълнение абонаментната услуга гарантира допълнителни предимства, като:

 • Дългосрочни 3, 4 и 5 годишни планове, които значително намаляват необходимите ежегодни усилия и разходи.
 • Постоянна грижа и внимание за спазването на изискванията на регламента за обучение на служителите.
 • До два курса на служител в рамките на 1 година.
 • Право на достъп до последните актуализации на обученията.
 • Мониторинг и известяване при нови изисквания.
 • Годишен отчет за ефективността на служителите.
 • Значително по-добра себестойност.
 • Ежегодна поддръжка на подготовката и осведомеността на Вашите служители.
 • Максимална ефективност на разходи и време.

Съдържание

Детайлно описание на съдържанието на обучителния курс:

 • Въведение в GDPR
  • Какво е GDPR
  • Какво е лични данни
  • Видове лични данни
  • Обработване на лични данни
  • Администратор и Обработващ лични данни
  • ДЛЗД
  • Вашето ДЛЗД
 • Шест основни принципа (при обработката)
  • „законосъобразност“, „добросъвестност“ и „прозрачност“
  • „ограничение на целите“, „свеждане на данните до минимум“ и „точност“
  • „ограничение на съхранението“
  • „цялостност и поверителност“, „отчетност”
 • Права на физическите лица
  • Основни принципи (чл. 12)
  • Информация и достъп (Чл.13 и14)
  • Право на достъп Чл. 15
  • Право на коригиране Чл. 16
  • Право да бъде забрав Чл. 17
  • Право на ограничаване на обработването Чл. 18
  • Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването Чл. 19
  • Право на преносимост на данните  Чл. 20
  • Право на възражение Чл.21
  • автоматизирано вземане на индивидуални решения Чл. 22
 • Съгласие и обработване въз основа на съгласие
  • Съгласие
  • Получаване на съгласие
 • Сигурност на личните данни
  • Политика за защита на личните данни
  • Декларация за конфиденциалност
  • Пароли
  • Правила за чисто бюро, чист екран и защита на копиране на лични данни
  • Софтуер
  • Контрол върху обработката на личните данни, архивиране и поддръжка
 • Нарушение на сигурността на лични данни
 • Предаване на лични данни
 • Жалби 

Продукти

Еднократна услуга:

Научете вашите служители:

 • Как да реагират и какви действия да предприемат в ситуации свързани с искания за упражняване на правата от страна на субекти на данни,
 • Какво да правят за да се гарантира сигурността на обработката извършвана от организацията и
 • Спокойно да могат да управляват евентуални инциденти, нарушения и жалби

Осигурете обучението на персонала участващ в операциите по обработване, според изискванията на регламента.

Възможност да докажете, че вашите служители са преминали обучение с изискванията на GDPR.

Абонамент:

Дългосрочни 3,4 и 5 годишни планове.

Постоянна грижа и внимание за спазването на изискванията на регламента за обучение на служителите.

До два курса на служител в рамките на 1 година.

Право на достъп до последните актуализации на обученията.

Мониторинг и известяване при нови изисквания.

Годишен отчет за ефективността на служителите.

Значително по-добра себестойност.

• • •КОНТАКТИ:

1784 София,

     ул. „Михаил Тенев” №12,

     етаж 2, офис 6,

     Бизнес център "Евротур"

 +359 899 031 169

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ:

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
© 2020 - 2021 Всички права запазени